• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 104 DIN DATA DE 10.10.2012

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru autorităţile şi instituţiile publice din cadrul administraţiei publice locale a Oraşului Predeal, pentru anul 2013


Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 10.10.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administraţie Publică, Resurse Umane înregistrate sub nr. 10472/03.10.2012, prin care s-a propus aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2013;
    Având în vedrere prevederile art. 23, alin. (1), (2) lit. b) şi alin. (3), (4) şi (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare, precum şi prevederile Ordinului nr. 7660/24.08.2006, privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice
    În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a) si art. 45, alin. 1 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2013 al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Predeal, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2013 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Predeal, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2013 al Serviciului Public de Asistenţă Socială Predeal, conform anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.
    Art.4. Primarul Oraşului Predeal va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.


                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
Fleşieru Sebastian                                                          Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.