• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 103 DIN DATA DE 10.10.2012

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii
ale aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Predeal

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 10.10.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administraţie Publică, Resurse Umane, înregistrate cu nr. 10503 din data de 03.10.2012, prin care s-a propus aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Predeal;
Având în vedere prevederile art. 107 şi art. 112 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată şi actualizată, art. XVI din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată precum şi adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Braşov nr. 17221/23.11.2011, înregistrată la Primăria Oraşului Predeal cu nr. 11584/29.11.2011 privind numărul maxim de posturi pentru anul 2012, stabilit de OUG nr. 63/2010;
Ţinând cont de avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1655232/02.10.2012, înregistrat la Primăria Oraşului Predeal cu nr. 10463/03.10.2012;
În temeiul art.  36, alin. 2, lit. a., alin. 3, lit. b şi art 45, alin. (1), din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Se aprobă Organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Predeal conform anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Primarul Oraşului Predeal va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.


                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
Fleşieru Sebastian                                                          Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.