• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 102 DIN DATA DE 10.10.2012

privind aprobarea rectificării bugetului local al  anului 2012

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 10.10.2012,
           Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de  motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Economic, înregistrate cu nr. 10666 din data de  05.10.2012, prin care s-a propus aprobarea rectificării bugetului local al  anului 2012,
Având în vedere dispozitiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi ale Legii nr. 293/2011 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2012,
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.1 si alin.2, lit. b, art. 45 alin.1 si alin2 lit.a, art. 115 alin.1 lit.b din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al Oraşului Predeal pentru anul 2012, conform anexei nr 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art.2. Se aprobă modificarea programului de investiţii pe anul 2012, conform anexei nr. 2 parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art.3. Primarul Oraşului Predeal va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.


                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
Fleşieru Sebastian                                                          Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.