• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 100 DIN DATA DE 28.09.2012

privind aprobarea devizului general pentru investiţia„Construire gradiniţă P+E+M”

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.09.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi raportul de specialitate  ale Serviciului Investiţii, Achizitii Publice înregistrate cu nr.9982 din data de 24.09.2012, prin care s-a propus aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia„Construire gradiniţă P+E+M”
Avand în vedere prevederile art.44 alin.1 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale,
În temeiul art. 36 alin 2 Şi alin. 4 lit.d, din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,
În temeiul art.45 alin.1 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE :


Art.1. Se aprobă  devizul general pentru investiţia „Construire gradiniţă P+E+M“. Valoarea totală a investiţiei este de 1.053.340 lei din care C+M 1.033.460 lei.                                                                                                                                                                                                               
    Art.2. Primarul Oraşului Predeal va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.


                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                             Iuga Loredana
               

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.