• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 99 DIN DATA DE 28.09.2012

privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere între Direcţia Pentru Sport şi Tineret a judeţului Braşov şi Oraşul Predeal

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.09.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Asistenţă Socială, înregistrate cu nr. 1576/24.09.2012, prin care s-a propus încheierea unui contract de închiriere între Direcţia Pentru Sport şi Tineret a judeţului Braşov şi Oraşul Predeal.
În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE :


Art.1. Se aprobă încheierea unui contract de închiriere între Direcţia Pentru Sport şi Tineret a judeţului Braşov şi Oraşul Predeal,în conformitate cu anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Primarul şi Serviciul Public de Asistenţă Socială Predeal vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                             Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.