• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 97 DIN DATA DE 28.09.2012

privind aprobarea îndreptării erorii materile apărute în redactarea HCL nr. 10/ 2012

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.09.2012,
         Analizand la iniţiativa Primarului Orasului Predeal, Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcţii, Disciplină în Construcţii, înregistrate cu nr.10199/ 27.09.2012 prin care s-a propus aprobarea îndreptării erorii materile apărute în redactarea HCL nr. 10/ 2012,
În temeiul art.36 alin.2 lit.c şi art. 45 din Legea 215/ 2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE :


Art.1. Se aprobă îndreptarea erorii materile apărute în redactarea HCL nr. 10/ 2012, în sensul mpdificării alin.2 din preambulul hotărârii, acesta urmând a avea următorul conţinut: „Având în vedere prevederile art. 36 alin.1 din Legea 18/ 1991, republicată, modificată şi completată, raportat la art. 26 din aceiaşi lege aşa cum a fost modificat de art. 1138/ COD CIVIL.”
Art.2. HCL nr. 10/ 2012, cu modificarea de mai sus va fi republicată.
Art.3. Primarul Oraşului Predeal va asigura ducerea la îndeplinirea aprezentei hotărâri.

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                             Iuga Loredana

 


 

HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL
NR. 10 DIN DATA DE 11.07.2012

privind trecerea în proprietatea Oraşului Predeal a terenului înscris în CF 14048, nr.topo. 13493/1/27 REPUBLICATĂ conform HCL nr.97/ 28.09.2012
            Consiliul local al Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă de îndată la data de 11  iulie 2012;
Având în vedere prevederile art. 36 alin.1 din Legea 18/ 1991, republicată, modificată şi completată, raportat la art. 26 din aceiaşi lege aşa cum a fost modificat de art. 1138/ COD CIVIL,     În temeiul prevederilor  art. 36 alin 2   şi art.45, alin.3 din Legea nr. 215/2001 a Administratiei publice locale republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE :


Art.1.Se aprobă trecerea în proprietatea oraşului Predeal a terenului înscris în CF 14048, nr.topo 13493/1/27, aflat în proprietatea Statului Român.
         Art.2. Primarul Oraşului Predeal va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.


                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                             Iuga Loredana

HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL

NR. 10 DIN DATA DE 11.07.2012

 

privind trecerea în proprietatea Oraşului Predeal a terenului înscris în CF 14048, nr.topo. 13493/1/27 REPUBLICATĂ conform HCL nr.97/ 28.09.2012

            Consiliul local al Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă de îndată la data de 11  iulie 2012;

Având în vedere prevederile art. 36 alin.1 din Legea 18/ 1991, republicată, modificată şi completată, raportat la art. 26 din aceiaşi lege aşa cum a fost modificat de art. 1138/ COD CIVIL,        În temeiul prevederilor  art. 36 alin 2   şi art.45, alin.3 din Legea nr. 215/2001 a Administratiei publice locale republicată, modificată şi completată,

 

HOTĂRĂŞTE :

 

 

Art.1.Se aprobă trecerea în proprietatea oraşului Predeal a terenului înscris în CF 14048, nr.topo 13493/1/27, aflat în proprietatea Statului Român.

            Art.2. Primarul Oraşului Predeal va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

 

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT

                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,

               Burcea Ştefan                                                             Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.