• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 96 DIN DATA DE 28.09.2012

privind aprobarea aprobarea înscrierii  în CF  a suprafeţei de 1656 mp din suprafaţa de 48 ha cuprinsă în Anexa 1a), poziţia 8, din HOTĂRÂREA 207/1994 a Comisiei Judeţene de Aplicare a Legii 18/1991 proprietate privată a Oraşului Predeal


Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.09.2012,
Analizand la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcţii, Disciplină în Construcţii, înregistrate cu nr. 10207/27.09.2012, prin care s-a propus  aprobarea înscrierii  în CF  a suprafeţei de 1656 mp din suprafaţa de 48 ha cuprinsă în Anexa 1a), poziţia 8, din HOTĂRÂREA 207/1994 a Comisiei Judeţene de Aplicare a Legii 18/1991 proprietate privată a Oraşului Predeal,
În temeiul art. 36 alin.2, lit. c şi art.45, alin. 3 din Legea 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, completată şi modificată,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Se aprobă înscrierea în CF a suprafeţei de teren de 1656 mp. din suprafaţa de 48 ha cuprinsă în Anexa 1a), poziţia 8, aprobată prin Hotărârea nr. 207/18.02.1994 a Comisiei Judeţene de Aplicare a Legii 18/1991, proprietate privată a Oraşului Predeal, conform documentaţiei cadastrale nr. 108/2012 întocmită de ing. Leuşteanu Adrian.
Art.2. Primarul Oraşului Predeal  va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                             Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.