• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 95 DIN DATA DE 28.09.2012

privind aprobarea Proiectului tehnic si a cheltuielilor legate de proiectul “Centru de Agrement şi SPA”

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.09.2012,
         Analizand la initiativa Primarului Orasului Predeal, Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcţii, Disciplină în Construcţii, inregistrate cu nr. 10277/ 28.09.2012, prin care s-a propus aprobarea proiectului “Centru de Agrement şi SPA” şi a resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structural,
    În conformitate cu prevederile Ordinului MDRT 1360/2011 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie "Planuri integrate de dezvoltare urbana" al axei prioritare "Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere" din cadrul Programului operational regional 2007-2013 şi Ordinului nr. 1.938/2011 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie "Planuri integrate de dezvoltare urbana" al axei prioritare "Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere"
    Văzând art. 53 din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice,
    În temeiul art.36 alin.1 şi art. 45 alin.1 şi alin.2 lit.d din Legea 215/ 2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă proiectul cu titlul “Centru de Agrement şi SPA”, în valoare totală de 42.843.340,20 lei (inclusiv TVA), în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional Axa prioritară 1: "Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere".
Art.2. Se aprobă cofinanţarea Oraşului Predeal pentru proiectul “Centru de Agrement şi SPA”, cu suma de 20.152.271, 37 lei, reprezentând 50% din cheltuielile eligibile ale proiectului.
Art.3. Se aprobă suportarea de către Oraşul Predeal a cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în valoare de 2.093.899,50 lei şi TVA în valoare de 444.897,96 lei, precum şi a oricăror costuri suplimentare care vor surveni în perioada implementării proiectului.
Art.4. Se aprobă asigurarea de către Oraşul Predeal a sumelor necesare pentru acoperirea contribuţiei din fondurile structural în cadrul proiectului, sume care vor fi cheltuite în avans de către Oraşul Predeal până la rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de Management.
Art.5. Primarul Oraşului Predeal va asigura ducerea la îndeplinirea aprezentei hotărâri.


                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                             Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.