• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 94 DIN DATA DE 28.09.2012

privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico – economici aferenţi realizării investiţiei “Centru de Agrement şi SPA Predeal”

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.09.2012,
         Analizand la initiativa Primarului Orasului Predeal, Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcţii, Disciplină în Construcţii, înregistrate cu nr.10276/ 28.09.2012 prin care s-a propus aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici aferenţi realizării investiţiei“Centru de Agrement şi SPA Predeal”,
Având în vedere prevederile HG nr. 28 /2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiei publice, precum şi a structurii şi a metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii  şi lucrări de intervenţii, precum şi prevederile art.44 alin.1 din Legea nr. 273/ 2006,
În temeiul art.36 alin.4 lit.d  şi art. 45 alin.1 din Legea 215/ 2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE :


Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico – economici aferenţi realizării investiţiei “Centru de Agrement şi SPA Predeal”, după cum urmează:
-    Valoare totală: 42.843.340,20
-    Din care C+M: 26.112.719
Art.2. Primarul Oraşului Predeal va asigura ducerea la îndeplinirea aprezentei hotărâri.

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                             Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.