• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 93 DIN DATA DE 28.09.2012

privind aprobarea eşalonării datoriilor Oraşului Predeal  la bugetului general consolidat al statului

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.09.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de  motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Economic, înregistrate cu nr. 10218 din data de  28.09.2012, prin care s-a propus aprobarea eşalonării datoriilor Oraşului Predeal la bugetului general consolidat al statului,
           În temeiul Ordonanţei de Urgenţă 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonării la plata şi OMFP 1853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a OUG 29/2011;
În temeiul art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5, lit. b si art. 45 alin. 3 din  Legea nr. 215/2001  privind administraţia  publică  locală, republicată, modificată şi completată,


HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă depunerea documentaţiei în vederea obţinerii eşalonării la plată a sumelor datorate bugetului general consolidat, în conformitate cu OUG 29/2011 privind reglementarea acodării eşalonărilor la plată.
Art.2. Se aprobă constituirea de garanţii, conform art 9 din OUG 29/2011, a imobilului teren în suprafata de 455.159,90 mp, nr. topo 100779.
Art.3. Primarul Oraşului Predeal, prin Serviciile de Specialitate ale Primăriei, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                             Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.