• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 92 DIN DATA DE 28.09.2012

privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local Predeal pentru a face parte din Consiliul de Administraţie al Grădiniţei nr.1 Predeal


Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.09.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Asistenţă Socială Predeal, prin care s-a propus desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local Predeal pentru a face parte din Consiliul de Administraţie al Grădiniţei nr.1 Predeal,
    Văzând prevederile art. 96, alin.2, lit.b din Legea educaţiei nr.1/ 2011,
Ţinând cont de prevederile art. 36, alin. 2, lit. d şi lit e şi ale art. 36, alin. 6, pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată.
În temeiul art.45, alin 1 din  Legea 215 / 2001  privind  administraţia  publică  locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE :


Art.1. Se desemnează un număr de doi reprezentanţi ai Consiliului Local Predeal pentru a face parte din Consiliul de Administraţie al Grădiniţei nr.1 Predeal, după cum urmează:
    - d-na Bordea Alina - Consilier Local al Oraşului Predeal.
    - dl. Iliescu Victor - Consilier Local al Oraşului Predeal.
Art.2. Primarul Oraşului Predeal şi Serviciul Public de Asistenţă Socială vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                             Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.