• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 90 DIN DATA DE 28.09.2012

privind introducerea doamnei Cristea Maria Marinela, doamnei Cristea Franciska, minorei Cristea Maria Genoveva, minorei Cristea Veronica Gaviota, minorului Cristea Sebastian Daniel şi a domnului Moldovan Marius Dragomir ca membrii în contractul de închiriere nr. 4673/08.04.2009, pentru spaţiul situat în Predeal,  str. Poiana Narciselor, nr. 12

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.09.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Asistenţă Socială, înregistrate cu nr. 1574/24.09.2012, prin care s-a propus introducerea doamnei Cristea Maria Marinela, doamnei Cristea Franciska, minorei Cristea Maria Genoveva, minorei Cristea Veronica Gaviota, minorului Cristea Sebastian Daniel şi a domnului Moldovan Marius Dragomir ca membrii în contractul de închiriere nr. 4673/08.04.2009, pentru spaţiul situat în Predeal,  str. Poiana Narciselor, nr. 12.
Având în vederea dispoziţiile art. 17 din Legea  nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, modificată şi completată,
În temeiul art. 36 alin. 6 pct. 17 şi art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE :

    Art.1.  Se aprobă introducerea doamnei Cristea Maria Marinela, doamnei Cristea Franciska, minorei Cristea Maria Genoveva, minorei Cristea Veronica Gaviota, minorului Cristea Sebastian Daniel şi a domnului Moldovan Marius Dragomir ca membrii în contractul de închiriere nr. 4673/08.04.2009, pentru spaţiul situat în Predeal,  str. Poiana Narciselor, nr. 12.
    Art.2. Primarul Oraşului Predeal şi Serviciul Public de Asistenţă Socială vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.


                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                             Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.