• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 87 DIN DATA DE 28.09.2012

privind aprobarea schimbării titularului contractului de închiriere nr. 4140/08.04.2009
pentru locuinţa situată în Predeal, Timişul de Jos,  nr. 18 din Cecală Neculai în Cecală Romeo şi scoaterea din contract a domnului Cecală Neculai


Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.09.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Asistenţă Socială, înregistrate cu nr. 1560/20.09.2012, prin care s-a propus schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 4140/08.04.2009 pentru locuinţa situată în Predeal, Timişul de Jos,  nr. 18 din Cecală Neculai în Cecală Romeo şi scoaterea din contract a domnului Cecală Necuali, în urma decesului titularului de contract.
Având în vedere dispoziţiile art. 1834, alin. (2) din Codul Civil republicat
În temeiul art. 36 alin. 6 pct. 17 şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 4140/08.04.2009, pentru locuinţa situată în Predeal, Timişul de Jos,  nr. 18 din Cecală Neculai în Cecală Romeo.
Art.2. Se aprobă scoaterea din contractul de închiriere nr. 4140/08.04.2009 pentru locuinţa situată în Predeal, Timişul de Jos,  nr. 18, a domnului Cecală Neculai, în urma decesului.
    Art.3. Primarul Oraşului Predeal şi Serviciul Public de Asistenţă Socială vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.


                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                             Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.