• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 85 DIN DATA DE 28.09.2012

privind majorarea cunatumului chiriilor pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani din blocul ANL, situat în Predeal, str. Căprioarei nr. 15

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.09.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Asistenţă Socială, înregistrate cu nr. 1564/ 21.09.2012 prin care s-a propus majorarea cunatumului chiriilor pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani din blocul ANL, situat în Predeal, str. Căprioarei nr. 15,
Având în vedere prevederile art. 8, alin. 4.a din Legea nr. 152/ 1988 privind înfiinţarea ANL republicată şi actualizată, precum şi prevederile Anexei nr. 16 la Normele Metodologice din HG 962/ 2001 acutalizată.
În temeiul art. 36 alin. 6 lit.a pct. 17 şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă majorarea cuantumului chiriei d-lui Bejenaru Ştefan de la 73,47 lei  la 204,84 lei, în conformitate cu Fişa de calcul – Anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă majorarea cuantumului chiriei d-nei Rusu Luminiţa de la 73,02 lei  la 202,43 lei, în conformitate cu Fişa de calcul – Anexa nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă majorarea cuantumului chiriei d-lui Simion Remus Eugen de la 73,95 lei  la 211,16 lei, în conformitate cu Fişa de calcul – Anexa nr. 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă majorarea cuantumului chiriei d-nei Tutelea Elisabeta Anda de la 43,52 lei la 126,92 lei, în conformitate cu Fişa de calcul – Anexa nr. 4, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Se aprobă majorarea cuantumului chiriei d-lui Portik Costel de la 72,60 lei  la 202,99 lei, în conformitate cu Fişa de calcul – Anexa nr. 5, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. Se aprobă majorarea cuantumului chiriei d-lui Daicov Cristi Andrei  de la 73,85 lei  la 210,23 lei, în conformitate cu Fişa de calcul – Anexa nr. 6, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7. Se aprobă majorarea cuantumului chiriei d-lui Mihalcea Sorin  de la 72,60 lei  la 202,49 lei, în conformitate cu Fişa de calcul – Anexa nr. 7, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8. Se aprobă majorarea cuantumului chiriei d-nei Divoiu Anca Simona  de la 73,95 lei  la 211,16 lei, în conformitate cu Fişa de calcul – Anexa nr. 8, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.9. Se aprobă majorarea cuantumului chiriei d-nei Moise Luminiţa Fănica  de la 73,85 lei  la 210,23 lei, în conformitate cu Fişa de calcul – Anexa nr. 9, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.10. Se aprobă majorarea cuantumului chiriei d-lui Bucur Adrian  de la 72,49 lei  la 202,06 lei, în conformitate cu Fişa de calcul – Anexa nr. 10, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.11. Se aprobă majorarea cuantumului chiriei d-nei Grămadă Maria Ana  de la 73,02 lei  la 202,43 lei, în conformitate cu Fişa de calcul – Anexa nr. 11, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.12. Se aprobă majorarea cuantumului chiriei d-lui Seiverth Horst  de la 73,02 lei  la 202,43 lei, în conformitate cu Fişa de calcul – Anexa nr. 12, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.13. Se aprobă majorarea cuantumului chiriei d-nei Gliga Nela  de la 72,49 lei  la 202,06 lei, în conformitate cu Fişa de calcul – Anexa nr. 13, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.14. Primarul şi Serviciul Public de Asistenţă Socială Predeal vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                             Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.