• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 84 DIN DATA DE 28.09.2012

privind prelungirea de drept pe o perioadă de 4 ani a contractelor de închiriere privind spaţiile cu destinaţia de locuinţe din fondul locativ de stat


Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.09.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Asistenţă Socială, înregistrate cu nr. 1563/ 21.09.2012, prin care s-a propus prelungirea de drept pe o perioadă de 5 ani a tuturor contractelor de închiriere privind spaţiile cu destinaţia de locuinţe din fondul locativ de stat.
Având în vedere prevederile art. 1 din O.U.G. nr. 40/ 1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţă actualizată,
Ţinând cont şi de prevederile art. 1784 alin.3 din Codul Civil,
În temeiul art. 36 alin. 6 lit.a pct. 17 şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,


HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere privind spaţiile cu destinaţia de locuinţă din fondul locativ de stat, care îndeplinesc condiţiile legale, de la data expirării acestora, pe o perioadă de 4 (patru) ani, prin încheierea de acte adiţionale.
Art.2. Primarul şi Serviciul Public de Asistenţă Socială Predeal vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                             Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.