• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 82 DIN DATA DE 28.09.2012

privind dezmembrarea terenului în suprafaţă de 1000 mp,  identificat în CF 100862, nr.cad.1413  în 2 ( două)  loturi, conform documentaţiei tehnico- topografică întocmită de expert topo.ing.Dragomir-Cherhaţ Cristian şi scoaterea la vânzare prin licitaţie publică a loturilor rezultate din dezmembrare

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.09.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive si raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică, Resurse Umane, înregistrate cu nr. 9938  din data de 21.09.2012 , prin care se propune dezmembrarea terenului în suprafaţă de 1000 mp,  identificat în CF 100862, nr.cad.1413  în 2 ( două)  loturi, conform documentaţiei tehnico- topografică, anexă la proiectul de hotărâre,  întocmită de expert topo.ing.Dragomir-Cherhaţ Cristian şi scoaterea la vânzare prin licitaţie publică a loturilor rezultate din dezmembrare,
Având în vedere prevederile  Legii 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art.36 alin.2 lit.(c), alin.5 lit.(b) si art.45 alin.(3) din  Legea nr. 215/2001  privind  administraţia  publică  locală, republicată, modificată şi completată,


HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafaţă de 1000 mp, identificat în CF 100862, nr.cad.1413 în 2 ( două)  loturi, conform documentaţiei tehnico- topografică, întocmită de expert topo.ing.Dragomir-Cherhaţ Cristian, astfel:
                -  Lotul nr.1 în suprafaţă de 750 mp
                -  Lotul nr.2 în suprafaţă de 250 mp
    Art.2. Se aprobă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică a loturilor rezultate din dezmembrare.
             Art.3. Primarul Oraşului Predeal, prin Serviciile de Specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                             Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.