• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 81 DIN DATA DE 28.09.2012

privind aprobarea vânzării terenului aferent pivniţei ce aparţine apartamentului nr.3 din imobilul situat în Predeal, Timişul de Sus nr.5, judeţul Braşov, identificat prin CF 101374-C1-U5, nr. top 101374-C1-U5, în suprafaţă de 38 mp, către dna NICOLAE ANA

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.09.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi raportul de specialitate  al Serviciului Administraţie Publică Resurse Umane, înregistrate cu nr. 9926 din data de 21.09.2012,  
Văzând dispoziţiile art.33- HG 20/1996 pentru stabilirea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995, precum şi procesul verbal al comisiei de negociere constituită conform HCL 7/2012,
În temeiul art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5 lit. b, art. 45 alin. 3 şi art.123 din  Legea nr. 215/2001  privind  administraţia  publică  locală, republicată, modificată şi completată,


HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă raportul de evaluare nr.150/2012 întocmit de Expert Evaluator EPI Dpl.ing.MIHAI CIOFOAIA pentru terenul aferent pivniţei ce aparţine apartamentului nr.3 situat în Predeal,Timişul de Sus nr.5, identificat în CF 101374-C1-U5, nr.top.101374-C1-U5 în suprafaţă de 38 mp.
Art.2. Se aprobă vânzarea  imobilului - teren situat în Predeal, Timişul de Sus nr.5, în suprafaţă de 38 mp, identificat prin CF 101374-C1-U5, nr. top 101374-C1-U5, către dna Nicolae Ana.
Art.3. Preţul terenului de la art.2 este de 307 euro stabilit de Comisia de negociere, la care se adaugă TVA, în conformitate cu raportul de evaluare.
         Art.4. Cheltuielile generate de încheierea în formă autentică a contractului de vânzare-cumpărare vor fi suportate de cumpărător.
Art.5. Primarul Oraşului Predeal, prin Serviciile de Specialitate va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                             Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.