• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 80 DIN DATA DE 28.09.2012

privind aprobarea de principiu a schimbării amplasamentului unui teren atribuit în folosinţă gratuită conform Legii 15/2003

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.09.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi raportul de specialitate ale Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcţii, Disciplină în Construcţii înregistrate cu nr.9939/21.09.2012, prin care s-a propus aprobarea de principiu a schimbării amplasamentului unui teren atribuit în folosinţă gratuită conform Legii 15/2003,
În temeiul art. 36 alin.2, lit. c şi art.45, alin. 3 din Legea 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, completată şi modificată,


HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă de principiu, schimbarea amplasamentului terenului dat în folosinţă gratuită conform Legii nr. 15/2003, înscris în CF 32589 Brasov, nr. topo 13345/3, cu un alt teren ce se va  identifica de serviciile de specialitate ale Primăriei Predeal.
 Art.2. Noul amplasament, ce va fi identificat de Primăria Predeal, se va supune aprobării Consiliului Local.
             Art.3. Orice hotărâre contrară prezentei se abrogă.
Art.4. Primarul Oraşului Predeal  va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                             Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.