• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 79 DIN DATA DE 28.09.2012

privind aprobarea acordării către Electrica Distribuţie Transilvania Sud SA a unui drept de superficie şi de  servitute cu piciorul, auto şi utilaje, subterană, aeriană şi de suprafaţă, asupra terenului  proprietatea oraşului Predeal, înscris în CF 101576 în suprafaţă de 35 mp, pentru construirea şi exploatarea unui post trafo

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.09.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi raportul de specialitate ale Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcţii, Disciplină în Construcţii înregistrate cu nr.9877/20.09.2012, prin care s-a propus  aprobarea acordării către Electrica Distribuţie Transilvania Sud SA a unui drept de superficie, servitute cu piciorul, auto şi utilaje, subterană, aeriană şi de suprafaţă asupra terenului  proprietatea oraşului Predeal, înscris în CF pentru construirea şi exploatarea unui post trafo,
Văzând prevederile art.693 şi urm. din Codul Civil şi ale art.16 si urm din L.13/2007 a energiei electrice,  
În temeiul art. 36 alin.2, lit. c şi art.45, alin. 3 din Legea 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, completată şi modificată,


HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă acordarea către Electrica Distribuţie Transilvania Sud SA a unui drept de superficie, servitute cu piciorul, auto şi utilaje, subterană, aeriană şi de suprafaţă, asupra terenului  proprietatea oraşului Predeal, înscris în CF 101576, în suprafaţă de 35 mp  pentru construirea şi exploatarea unui post trafo.
Art.2. Art.2 din HCL 324/27.12.2011 se revocă.
             Art.3. HCL 324/27.12.2011 se va republica.
Art.4. Primarul Oraşului Predeal  va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.


                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                             Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.