• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 78 DIN DATA DE 28.09.2012

privind aprobarea întocmirii raportului de oportunitate pentru efectuarea unui PUZ str. Căprioarei

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.09.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi raportul de specialitate ale Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcţii, Disciplină în Construcţii înregistrate cu nr.9881/20.09.2012, prin care s-a aprobarea întocmirii raportului de oportunitate  pentru efectuarea unui PUZ pe str. Căprioarei,
Văzând prevederile Legii 350/ 2001 privind Amenajrea Teritoriului şi ale Legii 50/ 1991, modificată şi republicată, privind autorizarea lucrărilor de construcţii,
În temeiul art. 36 alin.2, lit. c şi art.45 din Legea 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, completată şi modificată,


HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă întocmirea de către compartimentul de specialitate al Primăriei Predeal a raportului de oportunitate  privind întocmirea unei documentaţii PUZ pentru zona străzii Căprioara, pentru o suprafaţă minimă de 10000 mp, de către Oraşul Predeal, de către Onose Dumitru proprietarul imobilului teren din str. Căprioarei nr.9.
Art.2. Primarul Oraşului Predeal  va duce la îndeplinire prezenta hotărâre


                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                             Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.