• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 77 DIN DATA DE 28.09.2012

privind aprobarea achiziţionării, în condiţiile legii, de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare în justiţie

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.09.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi raportul de specialitate înregistrate sub nr. 9916/ 21.09.2012,
    În temeiul prevederilor art.1 alin.2  lit. b din OUG nr. 26/ 2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărârea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, precum şi de dispoziţiile art. 21 alin.3 din Legea 215/ 2001, republicată privind administraţi apublică locală, cu modificările şi completările ulterioare,
    În baza prevederilor art.10, art.36 alin.1 şi art.45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă achiziţionarea în condiţiile legii de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare în justiţie a Oraşului Predeal, a Consiliului Local Predeal, a Primarului Oraşului Predeal, a Primăriei Oraşului Predeal, a Comisiilor de Aplicare a legiilor de reparaţie (Legiile Fondului Funciar, Legea 10/ 2001, Legea 112/ 1995, etc.), precum şi a tuturor comisiilor, serviciilor şi compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Oraşului Predeal, în cauzele în care acestea sunt parte, indiferent de faza procedurală, respectiv, în fazele prealabile judecăţii sau în fazele judecăţii şi indiferent de modul de jurisdicţie, respectiv fond, căi de atac ordinare şi/ sau extraordinare, de competenţă teritorială şi materia în care se poartă litigiul civil, penal, contencios administrativ, litigii între profesionişti, dreptul muncii, etc.
Art.2. Încheierea contractelor de asistenţă juridică se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu întocmirea prealabilă a unui referat pentru fiecare caz în parte prin care să se justifice temeinicia acordării asistenţei juridice de către cabinete specializate de avocaţi.
         Art.3. Primarul Oraşului Predeal, va duce la îndeplinire a prezentei hotărâri.

                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                             Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.