• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 76 DIN DATA DE 28.09.2012

privind aprobarea încheierii unui act adiţional privind prelungirea termenului contractului de închiriere pentru spaţiul situat în incinta Liceului Teoretic Mihail Săulescu Predeal – titular SC ANAELI TRADE SRL

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.09.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi raportul de specialitate ale Serviciului Economic, înregistrate cu nr. 9935/ 21.09.2012, prin care s-a propus aprobarea încheierii unui act adiţional privind prelungirea termenului contractului de închiriere pentru spaţiul situat în incinta Liceului Teoretic Mihail Săulescu Predeal – titular SC ANAELI TRADE SRL, pe o perioadă de un an,
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobã încheierea unui act adiţional privind prelungirea termenului contractului de închiriere pentru spaţiul în suprafaţă de 29 mp, situat în incinta Liceului Teoretic Mihail Săulescu Predeal – titular SC ANAELI TRADE SRL, pe o perioadă de un an, începând de la data de 28.09.2012, cu posiblitatea de prelungire, conform legii.
Art.2. Preţul chiriei aferente spaţiului este de 400 de lei.
         Art.3. Primarul Oraşului Predeal, prin serviciile de specialitate vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                             Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.