• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 74 DIN DATA DE 28.09.2012

privind aprobarea Regulamentul privind criteriile şi procedura de acordare a eşalonărilor la plata creanţelor datorate bugetului local pentru persoanele fizice

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.09.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive si raportul de specialitate ale Serviciului Economic, înregistrate cu nr. 9936/21.09.2012, prin care se propune aprobarea Regulamentul privind criteriile şi procedura de acordare a eşalonărilor la plata creanţelor datorate bugetului local pentru persoanele fizice
În temeiul art 125 din Ordonanţa Guvernului 92/2003 privind Codul de procedura fiscală,
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobã regulamentul privind criteriile şi procedura de acordare a eşalonărilor la plata creanţelor datorate bugetului local pentru persoanele fizice, conform anexei nr 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Primarul Oraşului Predeal, prin serviciile de specialitate vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari.

                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                             Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.