• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 71 DIN DATA DE 28.09.2012

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Oraşului Predeal şi al situaţiilor financiare aferente trimestrului  IV  2011

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.09.2012,
          Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi raportul de specialitate ale  Serviciului Economic, înregistrate cu nr. 9884 din data de 20.09.2012, prin care s-a propus aprobarea contului de execuţie al bugetului Oraşului Predeal şi al situaţiilor financiare aferente trimestrului  IV  2011,
Având în vedere dispoziţiile art.49, alin. 12 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, republicată,
În temeiul art. 36 alin.4, lit. a, art 45 alin 1, alin 2 si art.115, alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă contul de executie la data de 30.11.2011 al bugetului local şi detalierea de cheltuieli aferentă acestuia, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă contul de execuţie la data de 30.11.2011 al bugetului instituţiilor finanţate din venituri proprii si subventii şi detalierea de cheltuieli aferentă acestuia, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Primarul Oraşului Predeal va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                             Iuga Loredana
               

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.