• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 65 DIN DATA DE 28.09.2012

privind aprobarea rectificării bugetului local al  anului 2012

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.09.2012,
           Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de  motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Economic, înregistrate cu nr. 9888 din data de  20.09.2012, prin care s-a propus aprobarea rectificării bugetului local al  anului 2012,
Având în vedere dispozitiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi ale Legii nr. 293/2011 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2012,
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.1 si alin.2, lit. b, art. 45 alin.1 si alin2 lit.a, art. 115 alin.1 lit.b din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al Oraşului Predeal pentru anul 2012, conform anexei nr 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art.2 Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activitatilor finanţate integral sau partial din venituri proprii, conform anexei nr 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art.3. Se aprobă modificarea programului de investiţii pe anul 2012, conform anexei nr. 3 parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art.4. Primarul Oraşului Predeal va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.


                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                             Iuga Loredana

 

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.