• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 64 DIN DATA DE 14.09.2012

privind aprobarea modificării structurii de specialitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din cadrul aparatului de specialitate al primarului Oraşului Predeal, din Biroul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcţii, Disciplină în Construcţii în Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcţii, Disciplină în Construcţii


Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 14.09.2012,
         Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administraţie Publică, Resurse Umane, înregistrate cu nr.  9418 din 11.09.2012, prin care s-a propus aprobarea modificării structurii de specialitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din cadrul aparatului de specialitate al primarului Oraşului Predeal, din Biroul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcţii, Disciplină în Construcţii în Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcţii, Disciplină în Construcţii.
    În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere avizul ANFP nr. 1619564 conexat cu nr. 923003/2012, prin care organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Predeal, au fost avizate în baza documentaţiei nr. 616/2012;
    În temeiul art. 36, alin. (2), lit. a) şi art. 45, alin. 1 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,


HOTAREŞTE :

Art.1. Se aprobă modificarea structurii de specialitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din cadrul aparatului de specialitate al primarului Oraşului Predeal, din Biroul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcţii, Disciplină în Construcţii în Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcţii, Disciplină în Construcţii.
    Art.2. Primarul Oraşului Predeal va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                             Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.