• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 63 DIN DATA DE 14.09.2012

privind modificarea HCL 46/31.03.2010 cu privire la trecerea unui teren în domeniul privat al Oraşului Predeal

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 14.09.2012,
         Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de Specialitate al Biroului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcţii, Disciplină în Construcţii înregistrat cu nr.9581/14.09.2012, prin care s-a propus  aprobarea dezmembrării parcelei de teren din Oraşul Predeal, str. B.P.Haşdeu, FN, înscrisă în CF14048, nr. topo 13493/1/27, în vederea efectuării unui schimb imobiliar,
În temeiul art. 36 alin.2, lit. c şi art.45, alin. 3 din Legea 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, completată şi modificată,


HOTĂREŞTE :

Art.1. Se aprobă trecerea în domeniul privat al Oraşului Predeal a imobilului teren identificat prin CF 14205, nr.topo 13479/4/a, aflat în proprietatea Statului Roman, în conformitate cu art.36, alin.1 din Legea 18/1991.
Art.2. HCL 46/2010 se abrogă.
Art.3. Primarul Oraşului Predeal  va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.


                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                             Iuga Loredana

 


Copyright 2020. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate.

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.