• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 62 DIN DATA DE 14.09.2012

privind aprobarea de principiu a concesionarii unei suprafete de cca.15 mp pentru amplasarea unui post trafo

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 14.09.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi raportul de specialitate ale Biroului Urbanism,Amenajarea Teritoriului ,Autorizari Constructii , Disciplina in Constructii înregistrat cu nr.9461/12.09.2012 , prin care s-a propus  aprobarea concesionarii unei suprafete de cca 15 mp pentru amplasarea unui post trafo,
În temeiul art. 36 alin.2, lit. c şi art.45, alin. 3 din Legea 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, completată şi modificată,


HOTĂREŞTE :


         Art.1. Se aprobă, în principiu, concesionarea unei suprafeţe de cca 15 mp în vederea amplasării unui post trafo, pe terenul proprietatea Comunei Predeal, fără identificare CF, conform planului anexat.
           Art.2. Primaria Predeal  va efectua operatiunile necesare pentru identificarea CF a terenului respectiv, efectuarea dezmembrărilor şi înscrierea acestora în evidenţele cadastrale.
Art.3. Primarul Oraşului Predeal  va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                             Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.