• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 61 DIN DATA DE 14.09.2012

privind aprobarea raportului de evaluare nr.1208311/31.08.2012 a autoturismelor
şi valorificarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a mijloacelor auto
proprietatea Primăriei Oraşului Predeal

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 14.09.2012,
        Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Serviciului Investitii, Achizitii Publice, prin care s-a propus aprobarea raportului de evaluare nr.1208311/31.08.2012 a autoturismelor şi valorificarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a mijloacelor auto proprietatea Primăriei Oraşului Predeal,
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, Hotarârea Guvernului nr. 841/23.10.2005, actualizată, privind procedurile de transmitere fărăa plată şi valorificarea bunurilor aparţinând instituţiilor publice,
      În temeiul  art. 36 alin.(4) lit.d si art. 45 alin (1) din  Legea 215 / 2001  privind  administraţia  publică  locală, republicată, modificată şi completată;

HOTĂREŞTE :


         Art.1. Se aprobă raportul de evaluare nr.1208311/31.08.2012, întocmit de SC C&I Management SRL, prin care s-a stabilit contravaloarea autoturismelor ce urmează a fi scoase la licitaţie.
    Art.2. Se aprobă scoaterea la licitaţie deschisă cu strigare a autoturismelor, Skoda Octavia Combi 4X4, înmatriculată sub nr. BV-07-YAS, Dacia Double Cab, înmatriculată sub nr.BV-11-SAL si Daewoo Cielo, înmatriculată sub nr.BV-08-KWI.
    Art.3. Se aprobă preţurile de pornire la licitaţie, stabilite prin raportul de evaluare nr.120831 întocmit în data de 31.08.2012, calculate la un curs de schimb valutar comunicat de BNR de 4,4617 LEI/EURO.astfel:
    (1). Autoturism Skoda Octavia Combi 4X4 cu nr. de înmatriculare BV-07-YAS= 14.385 lei respectiv 3.224 euro
    (2). Autoutilitara Dacia Double Cab cu nr. de înmatriculare BV-11-SAL = 4.960 lei respectiv 1.115 euro
    (3) Autoturism Daewoo Cielo cu nr. de înmatriculare BV-08-KWI=5.580lei, respectiv 1.240 euro
    Art.4.  Se stabileşte valoarea saltului de supralicitaţie la suma de 200 lei.
    Art.5. Se stabileşte garanţia de participare la licitaţie în cuantum de 2% din preţul autoturismului pentru care se licitează.
    Art.6. În cazul în care la prima licitaţie organizată nu se vinde nici unul dintre cele trei mijloace auto procedura se repetă de două ori, cu diminuarea preţului de pornire cu un procent de 15% pentru a doua licitaţie, respectiv 30% pentru a treia licitaţie şi dacă nu se vând nici după aceaste proceduri, se va proceda la casarea lor.
    Art.7. Primarul Oraşului Predeal prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                             Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.