• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 60 DIN DATA DE 14.09.2012

privind aprobarea îndreptării erorii materiale apărute în tehnoredactarea HCLnr. 15/2012

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 14.09.2012,
        Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de Specialitate al Biroului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcţii, Disciplină în Construcţii înregistrat cu nr. 9442/ 11.09.2012, prin care s-a propus îndreptarea erorii materiale apărute în tehnoredactarea HCL 15/2012,
În temeiul art. 36 alin.2, lit. c şi art.45, din Legea 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, completată şi modificată,


HOTĂREŞTE :


     Art.1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale apărute în tehnoredactarea HCL 15/26.07.2012 în sensul modificării titlului,  acesta urmând a avea următorul conţinut :
”aprobarea efectuării unui schimb imobiliar între Oraşul Predeal si persoanele fizice Mandutianu Dan Florin si Mandutianu Sanda”.
    Art.2. HCL nr. 15/ 26.07.2012 se va republica în mod corespunzător.
    Art.3. Primarul Oraşului Predeal  va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.


                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                             Iuga Loredana
               

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.