• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 59 DIN DATA DE 14.09.2012

privind validarea dispozitiei 84/07.09.2012 privind suplimentarea bugetului local pe anul 2012


Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 14.09.2012,
         Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive si raportul de specialitate al Serviciului Economic  înregistrate cu nr. 9436 din data de 11.09.2011, prin care s-a propus  validarea dispozitiei 84/07.09.2012 privind suplimentarea bugetului local pe anul 2012,
Având în vedere dispoziţiile art.82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
In conformitate cu dispozitiile art. 36, alin.4 lit. a, art. 45 alin 2 lit. a, art. 115 alin.1 lit.b din Legea 215/2001 a administratiei publice locale,    


HOTAREŞTE :


Art.1. Se valideaza dispozitia 84/07.09.2012 privind suplimentarea bugetului local pe anul 2012, cuprinsa in anexa nr 1 parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Se aprobă modificarea programului de investiţii pe anul 2012, conform anexei nr. 2 parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art.3. Primarul Oraşului Predeal va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.


                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                             Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.