• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 58 DIN DATA DE 14.09.2012

privind aprobarea rectificarii bugetului local al  anului 2012

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 14.09.2012,
           Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de  motive si raportul de specialitate al Serviciului Economic, inregistrate cu nr. 9441 din data de  11.09.2012, prin care s-a propus aprobarea rectificarii bugetului local al  anului 2012
Avand in vedere dispozitiile legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale si a legii nr. 293/2011 privind bugetului de stat pe anul 2012,
Adresa Directiei Generale a Finantelor Publice Brasov nr 2112/30.08.2012,
In conformitate cu dispozitiile art. 36, alin.1 si alin.2, lit. b, art. 45 alin.1 si alin2 lit.a, art. 115 alin.1 lit.b din Legea 215/2001 a administratiei publice locale   


HOTAREŞTE :


Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local al Oraşului Predeal pentru anul 2012, după cum urmează:

Denumire indicator

cod

Influente Trim III

Venituri

 

+20,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti

11.02.02

+20,00

 

 

 

Cheltuieli

 

+20,00

Asigurari si asistenta sociala

68.02

+20,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

+20,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

+20,00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

70.02

-

Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

-

             Cotizatie Asociatia FOTE

 

-15,00

       Cotizatie Agentia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila

 

+15,00

Art.2. Primarul Oraşului Predeal va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                             Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.