• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 57 DIN DATA DE 07.09.2012

privind aprobarea preluării în administrarea Consiliului Local Predeal  din administrarea Ministerului Apărării Naţionale  a unei părţi din imobilul 2899 aflat în domeniul public al Statului Român , situat în Valea Râşnoavei DN 73A reprezentând teren şi construcţii  în suprafaţă totală de 3,7 ha din care  construcţii - 60 mp suprafaţă construită, cu 77 mp suprafaţă desfăşurată , în vederea realizării obiectivului – „Reabilitare şi Modernizare Poligon Biatlon şi Pârtii de Sky – Valea Râşnoavei – Predeal” .”

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă de îndată în data de 07.09.2012,
Analizând Expunerea de Motive şi Raport de Specialitate, înregistrate sub nr. 9192/ 06.09.2012, prin care se propune aprobarea solicitării de preluare în domeniul public al Oraşului Predeal şi administrarea Consiliului Local Predeal din domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale a suprafeţei de 3,7 ha din imobilul situat în str. Valea Râşnoavei DN 73A identificat prin nr. cadastral vechi 1740, în suprafaţă totală de 3,8 ha , în vederea realizării obiectivului „ Reabilitare şi Modernizare Poligon Biatlon şi Pârtii de Sky – Valea Râşnoavei – Predeal”
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c şi art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

HOTAREŞTE :

Art.1. Se aprobă preluarea în administrarea Consiliului Local Predeal  din administrarea Ministerului Apărării Naţionale  a unei părţi din imobilul 2899  aflat în domeniul public al Statului Român , situat în Valea Râşnoavei DN 73A reprezentând teren şi construcţii  în suprafaţă totală de 3,7 ha din care  construcţii - 60 mp suprafaţă construită, cu 77 mp suprafaţă desfăşurată , în vederea realizării obiectivului – „Reabilitare şi Modernizare Poligon Biatlon şi Pârtii de Sky – Valea Râşnoavei – Predeal” . Diferenţa de până la 3,8 ha respectiv 0,1 ha reprezentând construcţia cu destinaţia de Pavilion  şi terenul aferent acesteia , va rămâne în administrarea Ministerului Apărării Naţionale  .
Art.2. Consiliul Local al Oraşului Predeal va asigura Ministerului Apărării Naţionale  accesul şi utilizarea  gratuită a bazei sportive pentru antrenamente şi pentru competiţiile sportive organizate de minister,  potrivit prevederilor prezentei hotărâri a Consiliului Local , în baza unui Protocol încheiat între părţi care va fi supus aprobării autorităţii deliberative în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.   
Art.3. În cazul în care prevederile art.1 nu sunt duse la indeplinire într-o perioadă de 5 ani, partea de imobilul 2899, preluată în administrarea Consiliului Local Predeal  revine în administrarea Ministerului Apărării Naţionale  , în conformitate cu prevederile legale în vigoare
Art.4. Se revocă HCL nr.291/2011 precum şi HCL nr.310/2011.
Art.5. Primarul Oraşului Predeal, prin aparatul de specialitate va duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                             Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.