• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 34 DIN DATA DE 08.05.2012

privind introducerea doamnei Constandache Silvia Mariana ca membru în contractul de închiriere nr. 3851/08.04.2009, pentru spaţiul situat în Predeal,  str. Poiana Narciselor, nr. 10


    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară, la data 08.05.2012,
    Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Asistenţă Socială, înregistrate cu nr. 553/09.03.2012, prin care s-a propus introducerea doamnei Constandache Silvia Mariana ca membru în contractul de închiriere nr. 3851/08.04.2009, pentru spaţiul situat în Predeal, str. Poiana Narciselor, nr. 10, prin act adiţional.
    Având în vedere dispoziţiile art. 17 din Legea  nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, modificată şi completată, precum şi avizul favorabil al Comisiei de Specialitate a Consiliului Local Predeal nr.3,
În temeiul art. 36 alin. 6 pct. 17 şi art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,


H O T Ă R Ă Ş T E :

    Art.1. Se aprobă introducerea doamnei Constandache Silvia Mariana ca membru în contractul de închiriere nr. 3851/08.04.2009, pentru spaţiul situat în Predeal, str. Poiana Narciselor, nr. 10.
    Art.2. Primarul Oraşului Predeal şi Serviciul Public de Asistenţă Socială vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.


                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
        Cocoş Liviu                                                                   Nedeluţ Andreea

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.