• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 32 DIN DATA DE 08.05.2012

privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al Oraşului Predeal


    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară, la data 08.05.2012,
    Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Serviciului Voluntari pentru Situaţii de Urgenţă  înregistrat cu nr. 3682 din 03.04.2012 prin care s-a propus aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor,
    Având în vedere prevederile Legii nr. 307/2006, Legii nr.481/2004, art.6 alin.(1) şi (2) din Ordinul M.A.I. 132/2007.
În temeiul art. 36 alin. (6) pct.8 si art.45 alin (1) din Legea 215/2001 privind  administraţia  publică  locală, republicată, modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

    Art.1. Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al Oraşului Predeal conform anexei, parte integrantă din prezenta hotarare.
             Art.2. Planul  de  analiză  şi  acoperire  a  riscurilor  al  orasului Predeal, va fi actualizat  la începutul fiecarui an sau de cite ori apar alte riscuri decat cele analizate sau  modificări  în  organizarea  structurii  care  asigură  funcţii  de  sprijin  privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă în profil teritorial.
            Art.3.  Primarul Oraşului Predeal va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
    

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
        Cocoş Liviu                                                                   Nedeluţ Andreea

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.