• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 31 DIN DATA DE 08.05.2012

privind modificarea structurii unor funcţii publice din cadrul Primăriei Oraşului Predeal ca urmare a promovării în clasă

 

                Consiliul Local al Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară, la data 08.05.2012,

            Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administraţie Publică, Resurse Umane, înregistrate sub nr.4676/ 04.05.2012 prin care se solicită modificarea structurii unor funcţii publice din cadrul Primăriei Oraşului Predeal ca urmare a promovării în clasă,

Având în vedere Ordinul nr. 1932/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici, precum şi H.G. nr. 611/ 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată,

            Ţinând cont de prevederile art.107 alin.2 lit.a din Legea nr.188/ 1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată şi actualizată, precum şi de avizul favorabil al Comisiei de Specialitate a Consiliului Local Predeal nr.4,

            În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art.1. Se aprobă modificarea structurii funcţiilor publice din cadrul Primăriei Oraşului Predeal, după cum urmează:

           

FUNCŢIA DEŢINUTĂ ANTERIOR PROMOVĂRII ÎN CLASĂ

FUNCŢIA PE CARE SE PROMOVEAZĂ

Referent, Clasa III, gradul profesional principal - Serviciul Administraţie Publică, Resurse Umane

Inspector, Clasa I, gradul profesional Asistent - Serviciul Administraţie Publică, Resurse Umane

Referent, Clasa III, gradul profesional superior – Serviciul Investiţii, Achiziţii Publice

Inspector, Clasa I, gradul profesional Asistent – Serviciul Investiţii, Achiziţii Publice

Referent, Clasa III,   gradul profesional principal - Serviciul Investiţii, Achiziţii Publice

Inspector, Clasa I, gradul profesional Asistent - Serviciul Investiţii, Achiziţii Publice

Referent, Clasa III, gradul profesional principal – Serviciul Economic

Inspector, Clasa I, gradul profesional Asistent – Serviciul Economic

 

            Art.2. Primarul Oraşului Predeal va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT

                                                                                                            Secretarul Oraşului Predeal,

       Cocoş Liviu                                                                   Nedeluţ Andreea

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.