• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 30 DIN DATA DE 08.05.2012

privind trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea publică a Oraşului Predeal a terenului situat în Predeal, str.M.Viteazu f.n., identificat prin CF 10982, nr.top.13412/3,13412/1/b totul supra 1, în suprafaţă de 3333,07 mp, dezmembrarea acestuia în 2 ( două)  loturi şi concesionarea directă a suprafeţei de 250 mp ( nr.top.13412/3,13412/1/b totul supra 1) / 2, către SC KARPATEN  TURISM SRL, în vederea extinderii construcţiei existente

    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară, la data 08.05.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, expunerea de motive si raportul de specialitate al Serviciului Administraţie publică, Resurse umane, înregistrate cu nr. 4681  din data de 04.05.2012, prin care se propune trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea publică a Oraşului Predeal a terenului situat în Predeal, str.M.Viteazu f.n., identificat prin CF 10982, nr.top.13412/3,13412/1/b totul supra 1, în suprafaţă de 3333,07 mp, dezmembrarea acestuia în 2 ( două)  loturi şi concesionarea directă a suprafeţei de 250 mp  ( nr.top.13412/3,13412/1/b totul supra 1)/2, către SC KARPATEN TURISM SRL, în vederea extinderii construcţiei existente,
Având în vedere prevederile art.15, lit.e din Legea nr.50/1991,republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi Legea nr. 22/2007, pentru aprobarea O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, prevederile Legii 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţiile art.866 şi art.871 din Legea nr.287/2009, republicată - Codul civil, precum şi prevederile H.C.L. nr.10/1995 republicată conform HCL nr.88/2007 si HCL nr.12/2009 privind aprobarea Programului de concesionare a terenurilor din Predeal, precum şi avizul favorabil al Comisiei de Specialitate a Consiliului Local Predeal nr.1,
În temeiul art.36 alin.2 lit.(c), alin.5 lit.(a) si art.45 alin.(3) din  Legea nr. 215/2001  privind  administraţia  publică  locală, republicată, modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E :


    Art.1.  Se aprobă trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea publică a Oraşului Predeal, a imobilului nr. top.13412/3,13412/1/b totul supra 1, situat în Oraşul Predeal, str.M Viteazu, fn, jud.Braşov.
Art.2. Se aprobă dezlipirea imobilului teren proprietatea Orasului Predeal, identificat prin CF 10982, nr.top.13412/3,13412/1/b totul supra 1, în suprafaţă de 3333,07 mp  în 2 (două) loturi, în conformitate cu  documentaţia  tehnică topografică, anexă la proiectul de hotărâre, întocmită de expert topo.ing.Dragomir-Cherhaţ Cristian.
    Art.3. Se aprobă concesionarea directă către SC KARPATEN TURISM SRL, a terenului situat în Predeal, str.M.Viteazu, f.n., în suprafaţă de 250 mp, (nr. top.13412/3,13412/1/b totul supra 1) / 2, în vederea extinderii construcţiei existente.
           Art.4. Concesionarea terenului se face pe o perioadă de 49 ani, începând de la data semnării procesului-verbal de predare-primire a terenului.
          Art.5. HCL nr.265/29.09.2011 se revocă.
          Art.6. Primarul Oraşului Predeal va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
        Cocoş Liviu                                                                   Nedeluţ Andreea

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.