• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 29 DIN DATA DE 08.05.2012

privind trecerea din proprietatea privată a Oraşului Predeal în proprietatea publică a acestuia, a terenului situat în Predeal, identificat prin CF 101554 Predeal, nr.cadastral 101554
în suprafaţă de 250 mp şi concesionarea directă  către SC Liberty Promotion SRL,
în vederea extinderii construcţiei existente


    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară, la data 08.05.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, expunerea de motive şi raportul de specialitate al Serviciului Administraţie publică, Resurse umane, înregistrate cu nr. 4682 din data de 04.05.2012, prin care se propune trecerea din proprietatea privată a Oraşului Predeal în proprietatea publică a acestuia, a terenului situat în Predeal, identificat prin CF 101554 Predeal, nr.cadastral 101554 în suprafaţă de 250 mp şi concesionarea directă către SC Liberty Promotion SRL, în vederea extinderii construcţiei existente,
Având în vedere prevederile art.15, lit.e din Legea nr.50/1991,republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi Legea nr. 22/2007, pentru aprobarea O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, prevederile Legii 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţiile art.866 şi art.871 din  Legea nr.287/2009, republicată - Codul Civil, precum şi prevederile H.C.L.nr.10/1995 republicată conform HCL nr.88/2007 şi HCL nr.12/2009 privind aprobarea Programului de concesionare a terenurilor din Predeal, precum şi avizul favorabil al Comisiei de Specialitate a Consiliului Local Predeal nr.1,
În temeiul art. 36 alin. 2 lit. (c), alin. 5 lit. (a) si art. 45 alin. (3) din  Legea nr. 215/2001  privind  administraţia  publică  locală, republicată, modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

    Art.1.  Se aprobă trecerea din proprietatea privată a Oraşului Predeal în proprietatea publică a acestuia, a terenului situat în Predeal, identificat prin CF 101554 Predeal, nr.cadastral 101554, în suprafaţă de 250 mp.
    Art.2. Se aprobă concesionarea directă a suprafeţei de 250 mp, nr.cad.101554, CF 101554, către SC Liberty Promotion SRL, în vederea extinderii construcţiei existente, la preţul zonei stabilit prin HCL nr.10/1995 republicată conform HCL nr.88/2007 şi HCL nr.12/2009 privind aprobarea Programului de concesionare a terenurilor din Predeal.
 Art.3.  Art.2 din HCL 325/27.12.2012 se revocă.
 Art.4. Primarul Oraşului Predeal va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
        Cocoş Liviu                                                                   Nedeluţ Andreea

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.