• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 28 DIN DATA DE 08.05.2012

privind aprobarea vânzării terenului de sub spaţiul cu destinaţie de locuinţă din imobilul situat în Predeal, Timişul de Sus nr.5, judeţul Braşov, identificat prin CF 101374-C1-U3, nr. top 101374-C1-U3,în suprafaţă de 43 mp, precum şi a terenului aferent  în suprafaţă de 107 mp, identificat prin CF 101375, nr.top.101375 către dna NICOLAE ANA

    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară, la data 08.05.2012,
   Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi raportul de specialitate  al Serviciului Administraţie Publică Resurse Umane, înregistrate cu nr. 4657 din data de03.05.2012,
Văzând dispoziţiile art.33- HG 20/1996 pentru stabilirea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995, precum şi procesul verbal al comisiei de negociere constituită conform HCL 7/2012, precum şi avizul favorabil al Comisiei de Specialitate a Consiliului Local Predeal nr.1,
În temeiul art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5 lit. b, art. 45 alin. 3 şi art.123 din  Legea nr. 215/2001  privind  administraţia  publică  locală, republicată, modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă raportul de evaluare nr.137/2012 întocmit de Expert Evaluator EPI Dpl.ing.MIHAI CIOFOAIA . pentru terenul aflat sub apartamentul nr.3 situat în Predeal,Timişul de Sus nr.5, identificat în CF 101374-C1-U3, nr.top.101374-C1-U3 în suprafaţă de 43 mp.
Art.2. Se aprobă raportul de evaluare nr.138/2012 întocmit de Expert Evaluator EPI Dpl.ing.MIHAI CIOFOAIA, pentru terenul aferent, situat în Predeal,Timişul de Sus nr.5, identificat în CF 101375 , nr.top.101375, în suprafaţă de 107 mp.
Art.3. Se aprobă vânzarea  imobilului - teren situat în Predeal, Timişul de Sus nr.5, în suprafaţă de 43 mp, identificat prin CF 101374-C1-U3, nr. top 101374-C1-U3, către dna Nicolae Ana.
Art.4. Se aprobă vânzarea  imobilului - teren  situat în Predeal, Timişul de Sus nr.5, în suprafaţă de 107 mp, identificat prin CF 101375, nr. top 101375, către dna Nicolae Ana.
Art.5. Preţul terenului de la art.3 este de 513 Euro stabilit de Comisia de negociere, la care se adaugă TVA şi va fi plătit în lei la cursul BNR, pentru ziua în care se va face plata.
Art.6. Preţul terenului de la art.4 este de 1400 Euro stabilit de Comisia de negociere, la care se adaugă TVA şi va fi plătit în lei la cursul BNR, pentru ziua în care se va face plata.
          Art.7. Cheltuielile generate de încheierea în formă autentică a contractului de vânzare-cumpărare vor fi suportate de cumpărător.
 Art.8. Primarul Oraşului Predeal va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
        Cocoş Liviu                                                                   Nedeluţ Andreea

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.