• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 25 DIN DATA DE 08.05.2012

privind aprobarea vânzării spaţiului cu destinaţie de locuinţă şi a terenului aflat sub acesta, din imobilul situat în Predeal, Timişul de Sus nr.5, judeţul Braşov, identificat prin CF 101369-C1-U2, nr. top 101369-C1-U2, precum şi a terenului aferent, identificat în CF 101371, nr.top.101371 în suprafaţă de 76 mp către dl.PAVEL VASILE   

    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară, la data 08.05.2012,
   Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi raportul de specialitate  al serviciului administraţie publică resurse umane, înregistrate cu nr. 4660 din data de 03.05.2012, prin care s-a propus aprobarea vânzării spaţiului locativ în cauză şi a terenului aferent către titularul contractului de închiriere,  
Având în vedere dispoziţiile  HG 250/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989,  care la pct. 42.1 lit.(B) prevede : pentru imobilele cu destinaţia de locuinţe, care nu s-au restituit în natură deţinătorul actual dobândeşte vocaţia de a le înstrăina către chiriaşi, însă acestă înstrăinare se va face potrivit legislaţiei în vigoare, respectiv potrivit prevederilor Legii 112/1995, cu modificările ulterioare, şi Legii 10/2001, republicată cu modificările ulterioare.
Văzând dispoziţiile art. 9 din Legea 112/1995, completată şi modificată, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.33- HG 20/1996 pentru stabilirea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995, precum şi procesul-verbal al comisiei de negociere constituită conform HCL nr.7/2012, precum şi avizul favorabil al Comisiei de Specialitate a Consiliului Local Predeal nr.1,
În temeiul art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5 lit. b, art. 45 alin. 3 şi art.123 din  Legea nr. 215/2001  privind  administraţia  publică  locală, republicată, modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1 Se aprobă Raportul de evaluare nr.134/2012 pentru apartamentul nr. 2 şi cota parte de teren, situat în Predeal,Timişul de Sus nr.5, identificat în CF 101369-C1-U2, nr.top.101369-C1-U2,  întocmit de Expert Evaluator EPI Dpl.ing.MIHAI CIOFOAIA .
Art.2 Se aprobă Raportul de evaluare nr.148/2012 întocmit de Expert Evaluator EPI Dpl.ing.MIHAI CIOFOAIA, pentru imobilul teren aferent situat în Predeal, Timişul de Sus nr.5, identificat în CF 101371, nr.top.101371, în suprafaţă de 76 mp.
Art. 3. Se aprobă vânzarea  imobilului-locuinţă  situat în Predeal, Timişul de Sus nr.5 şi a cotei-parte de teren în suprafaţă de 75 mp, identificat prin CF 101369-C1-U2, nr.top 101369-C1-U2, către dl.PAVEL VASILE, titularul contractului de închiriere.    
a. Preţul imobilului construcţie este de 2481 Euro stabilit de Comisia de negociere, la care se adaugă TVA.
b. Preţul cotei-parte de teren este de 642 Euro stabilit de Comisia de negociere, la care se adaugă TVA.
Art.4. Se aprobă vânzarea  imobilului teren aferent, situat în Predeal, Timişul de Sus nr.5, în suprafaţă de 76 mp, identificat prin CF 101371, nr. top 101371, către dl.PAVEL VASILE , la preţul de 983 Euro  stabilit de Comisia de negociere, la care se adaugă TVA.
         Art.5. Preţul imobilelor stabilit la art 3 (a) şi (b) şi la art.4 va fi plătit în lei la cursul BNR, pentru ziua în care se va face plata.
         Art.5. Cheltuielile generate de încheierea în formă autentică a contractului de vânzare-cumpărare vor fi suportate de cumpărător.
        Art.6. Primarul Oraşului Predeal va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
        Cocoş Liviu                                                                   Nedeluţ Andreea

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.