• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 23 DIN DATA DE 08.05.2012

privind aprobarea vânzării spaţiului cu destinaţie de locuinţă şi a terenului aferent din imobilul situat în Predeal, Timişul de Sus nr.9, judeţul Braşov, identificat prin CF 100757 Predeal, nr. top 100757-C1-U5, nr. top 100757 -U6, nr. top 100757 -U7, nr. top 100757 -U8, nr. top 100757 -U10( cota de ½), către dl CIOBÂCĂ GHEORGHE   


    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară, la data 08.05.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi raportul de specialitate  al serviciului administraţie publică resurse umane, înregistrate cu nr. 4662 din data de 03.05.2012, prin care s-a propus aprobarea vânzării spaţiului locativ în cauză şi a terenului aferent către titularul contractului de închiriere,  
Având în vedere dispoziţiile  HG 250/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989,  care la pct. 42.1 lit. (B) prevede: pentru imobilele cu destinaţia de locuinţe, care nu s-au restituit în natură deţinătorul actual dobândeşte vocaţia de a le înstrăina către chiriaşi, însă acestă înstrăinare se va face potrivit legislaţiei în vigoare, respectiv potrivit prevederilor Legii 112/1995, cu modificările ulterioare, şi Legii 10/2001, republicată cu modificările ulterioare.
Văzând dispoziţiile art. 9 din Legea 112/1995, completată şi modificată, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.33- HG 20/1996 pentru stabilirea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995, precum şi procesul verbal al comisiei de negociere constituită conform HCL nr. 7/2012, precum şi avizul favorabil al Comisiei de Specialitate a Consiliului Local Predeal nr.1,
    În temeiul art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5 lit. B, art. 45 alin. 3 şi art.123 din  Legea nr. 215/2001  privind  administraţia  publică  locală, republicată, modificată şi completată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Se aprobă raportul de evaluare pentru apartamentul nr.2 situat în Predeal,Timişul de Sus nr.9  întocmit de SC DANINA STAR SRL – Expert evaluator BERES ARON.
Art. 2. Se aprobă vânzarea imobilelor  situate în Predeal, Timişul de Sus nr.9, identificate prin CF 100757 Predeal, nr. top 100757-C1-U5, nr. top 100757-U6, nr. top 100757-U7, nr. top 100757-U8, nr. top 100757-U10 ( cota de ½) şi a cotelor de teren aferente acestora, în suprafaţă de 486 mp, către dl CIOBÂCĂ GHEORGHE, titularul contractului de închiriere. Totodată va fi radiat dreptul de administrare operativă înscris în favoarea OJT Braşov.    
a. Preţul imobilului construcţie este de 12.800 Euro stabilit de Comisia de negociere, la care se adaugă TVA.
b. Preţul terenului aferent construcţiei este de 6.800 Euro stabilit de Comisia de negociere, la care se adaugă TVA.
          Art.3. Preţul imobilului locuinţă şi teren aferent stabilit la art 2 (a) şi (b) va fi plătit în lei la cursul BNR, pentru ziua în care se va face plata.
          Art.4. Cheltuielile generate de încheierea în formă autentică a contractului de vânzare-cumpărare vor fi suportate de cumpărător.
         Art.5.Primarul Oraşului Predeal va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
        Cocoş Liviu                                                                   Nedeluţ Andreea

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.