• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 22 DIN DATA DE 08.05.2012

privind aprobarea vânzarea directă a imobilului teren situat în Predeal, zona Clăbucet, înscris în CF 101251, nr.cadastral 237/1/1/10/1/5, în suprafaţă de 22 mp, precum şi a imobilului teren înscris în CF 101254, nr.cad.1457, în suprafaţă de 15 mp către SC NORDICA 96 SRL


    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară, la data 08.05.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi raportul de specialitate  ale Serviciului Administraţie Publică, Resurse Umane,  înregistrate cu nr.4722 din data de 04.05.2012, privind vânzarea directă a imobilului teren situat în Predeal, zona Clăbucet, înscris în CF 101251, nr.cadastral 237/1/1/10/1/5, în suprafaţă de 22 mp, precum şi a imobilului teren, înscris în CF 101254, nr.cad.1457, în suprafaţă de 15 mp, către SC NORDICA 96 SRL ,
Având în vedere adresa înregistrată la Primăria Oraşului Predeal cu nr.1643/09.02.2012, prin care SC NORDICA 96 SRL, prin reprezentant LUPU VALENTIN, a solicitat cumpărarea terenului, obiect al contractului de concesiune nr.5091/2006  şi a terenului obiect al contractului de concesiune nr.18589/2007,  precum şi Autorizaţia de construire nr. 12/2012 –continuare de lucrări fără modificare de proiect începute cu AC 86/2000 şi continuate cu AC 17/2008, precum şi avizul favorabil al Comisiei de Specialitate a Consiliului Local Predeal nr.1,
Vâzând raportul de evaluare întocmit de expert evaluator ANEVAR CENTU AUREL , în data 31.12.2011, precum şi procesul verbal al comisiei de negociere constituită conform HCL nr.7/2012,
În temeiul art.10, art.36 alin.2 lit. c, alin.5 lit.b, art. 45 alin. 3 şi art. 123 alin.1 şi 3 din  Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1. Se aprobă vânzarea directă a imobilului teren situat în Predeal, zona Clăbucet, înscris în CF 101251, nr.cadastral 237/1/1/10/1/5, în suprafaţă de 22 mp, şi a imobilului teren înscris în CF 101254, nr.cad.1457, în suprafaţă de 15 mp  către SC NORDICA 96 SRL.
 Art.2. Preţul terenurilor menţionate la art.1, stabilit de comisia de negociere constituită prin HCL nr.7/2012,  este de 65 Euro/mp x 22 mp = 1430 Euro,  respectiv 65 Euro/mp x 15 mp = 975 Euro la care se adaugă TVA.  Preţul va fi achitat în lei la cursul B.N.R. pentru ziua în care se face plata.
Art.3. Plata preţului de vânzare se face integral la data încheierii contractului de vânzare- cumpărare, în termen de maxim 30 de zile de la data comunicării prezentei hotărâri, în caz contrar aceasta revocându-se de drept.
Art.4. Cheltuielile generate de încheierea în formă autentică a contractului de vânzare-cumpărare vor fi  suportate de către cumpărător.
Art.5.  La data încheierii contractului de vânzare-cumpărare în forma autentică, contractul de concesiune nr.5091/2006 şi contractul de concesiune nr.18589/2007, se modifică în mod corespunzător urmând a se încheia un act adiţional în acest sens.
 Art.6. Primarul Oraşului Predeal prin Serviciile de Specialitate va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
        Cocoş Liviu                                                                   Nedeluţ Andreea

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.